Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Regulamin uczestnictwa
w FORUM PRZEDSIĘBIORSTW

konferencji finansowanej w ramach projektu

„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1, Specjalistyczne Usługi Doradcze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji Forum Przedsiębiorstw („Forum”), którego organizatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. („Organizator”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472D.
 2. Forum odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku w formule hybrydowej: streaming online oraz stacjonarnie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część „Formularza zgłoszenia” i obowiązują wszystkich Uczestników Forum, biorących udział w Konferencji online oraz stacjonarnie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania stosownych informacji na stronie internetowej Forum.
 5. Adresatami Forum są: właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm, głównie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 6. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem: https://forumprzedsiebiorstw.pl/.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM STACJONARNIE

 1. Rejestracja na Forum stacjonarnie odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/1429,rejestracja.
 2. W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS-CoV-2, w Konferencji Forum stacjonarnie mogą wziąć udział tylko osoby zaszczepione w pełnej liczbie dawek, szczepionką ochronną Covid-19, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
 3. Uczestnicy wydarzenia Forum stacjonarnie wypełniając formularz zgłoszenia oświadczają, że mogą wziąć udział w konferencji zgodnie z ust. 2 oraz  wyrażają zgodę na możliwość weryfikacji przez Organizatora w dniu konferencji faktu zaszczepienia poprzez okazanie QR kodu Unijnego certyfikatu Covid-19, wydrukowanego ze strony www.pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 4. Uczestnik Forum Przedsiębiorstw zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora kaucji w kwocie 30 zł. Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
 5. Wpłacona kaucja stanowi zabezpieczenie uczestnictwa w wydarzeniu i ze względu na zwrotny charakter nie będzie dokumentowana fakturą.
 6. Kaucja , o której mowa w ust. 4 Regulaminu podlega w całości zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni od zakończenia Forum na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 7. Kaucja, o której mowa w ust. 4 Regulaminu nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Forum z zastrzeżeniem zapisów ust. 15 Regulaminu.
 8. Potwierdzeniem udziału w Forum Przedsiębiorstw oraz warunkiem zwrotu kaucji jest zgłoszenie obecności w rejestracji Konferencji.
 9. Opłatę w postaci kaucji za udział w Forum należy dokonywać poprzez system przelewy24.pl wraz z wypełnieniem „Formularza zgłoszenia”.
 10. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 13 września br. do godz. 24:00.
 11. Osoby chętne do udziału w Forum mogą dokonać rejestracji na plenarną sesję główną oraz na prelekcje w ramach trzech  równoległych bloków tematycznych.
 12. Liczba miejsc na Forum oraz w ramach poszczególnych bloków tematycznych jest ograniczona. Po wyczerpaniu dostępnego limitu miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 13. Organizator będzie informował osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Forum odrębną wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji w „Formularzu zgłoszenia”.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych kontaktowych.
 15. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Forum. Chęć rezygnacji należy zgłaszać mailowo na adres: forum@arp.gda.pl. Kaucja w kwocie 30 zł rozliczana będzie na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 16. W przypadku zmniejszenia możliwej liczby Uczestników konferencji stacjonarnie, Organizator może zgłosić się do ostatnio zarejestrowanych uczestników o zmianę statusu uczestnictwa ze stacjonarnego na online. Ilość osób uczestniczących stacjonarnie będzie zależna od aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych. O zmianie statusu ze stacjonarnego na online będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jeżeli status zmiany uczestnika ze stacjonarnego na online nastąpi na wniosek Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kaucję bez odsetek.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM ONLINE

 1. Udział w Forum online jest bezpłatny, nie wymaga również wniesienia opłaty w postaci kaucji.
 2. Dostęp do Forum on-line możliwy jest tylko dla osób zarejestrowanych.
 3. Rejestracja na Forum on-line odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/1429,rejestracja.
 4. Osoba, która dokona rejestracji  na Forum on-line otrzyma: potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz w dniu Konferencji link do streamingu on-line.

§ 4 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Udział w Forum stacjonarnie dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do uczestnictwa będzie bezpłatny z  zastrzeżeniem §2 ust. 7.
 2. Uczestnicy Forum stacjonarnie we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce wydarzenia, opłaty parkingowe oraz koszty powrotu, a także koszt ewentualnego noclegu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Forum.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przepisów dot. COVID 19 obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Forum, w szczególności zasad uczestnictwa w Forum stacjonarnie podczas stanu epidemii, zawartych w niniejszym regulaminie w §8 .
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się uczestników wirusem COVID 19.
 6. Organizator przewiduje filmowanie i fotografowanie przebiegu Forum.
 7. Uczestnik Forum wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do swojego wizerunku na filmach i fotografiach, o których mowa w pkt. 6 oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów Forum w celach związanych z promocją i informacją o Forum.  Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Forum Przedsiębiorstw w otoczeniu prelegenta(ów), w trakcie sesji głównej i sesji tematycznych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 8. Uczestników Forum stacjonarnie oraz on-line obowiązuje całkowity zakaz filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio konferencji. Kopiowanie lub próba skopiowania konferencji
  i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Forum jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441.
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z rekrutacją, prowadzeniem, organizacją i ewaluacją Forum oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej Forum po jego zakończeniu, a także w celu wysyłania informacji handlowych w szczególności informacji o spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach itp.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art.9 ust.2 lit i) RODO (szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia).
 5. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej zostaną przekazane do przetwarzania Partnerom Forum.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dla potrzeb niezbędnych do realizacją Forum, ze względu na finansowanie kosztów Konferencji z projektu unijnego „SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych” będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji wskazanego projektu.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art.9 ust.2 lit i) RODO (szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia), będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia zakończenia Konferencji. Dane dotyczące zdrowia można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych
  z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa wraz z odpowiednimi przepisami prawa (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19  oraz Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2).
 8. Uczestnicy wydarzenia wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na weryfikację przez Organizatora faktu zaszczepienia poprzez okazanie QR kodu Unijnego certyfikatu Covid-19 wydrukowanego ze strony www.pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 9. Dane kontaktowe z formularza zgłoszeniowego będą mogły być wykorzystane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami Konferencji stacjonarnej po jej zakończeniu na wypadek wykrycia u innych uczestników przypadku zakażenia.  
 10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora.
 11. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestniczenia w Forum.
 15. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

§ 6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI I ZASADY ZWROTU KAUCJI

 1. Uczestnik Forum może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji, na adres e-mail: forum@arp.gda.pl.
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator dokona zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kaucji za udział w Konferencji na następujących zasadach:
  1. w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 13 września 2021r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek.
  2. w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 13 września 2021 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kaucji.
  3.  w przypadku stwierdzenia u uczestnika pozytywnego testu na Covid-19 Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do 16 września 2021r.
  4. w przypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w Konferencji, objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, osoba ta nie może wziąć udziału w Forum stacjonarnie. Osoby zobowiązane są do odwołania swojej obecności na Konferencji. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do 16 września 2021r.
 3. W przypadkach wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. a) , c) i d) regulaminu Organizator dokona zwrotu kaucji na rachunek bankowy Uczestnika Konferencji, z którego otrzymał wpłatę.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: forum@arp.gda.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.
  W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie konferencji, której reklamacja dotyczy, b) oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

§ 8 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM STACJONARNIE
OBOWIĄZUJĄCE PODCZASU STANU EPIDEMII

 1. W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się ustawowym obowiązkiem zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, organizator wprowadza szczególne zasady i regulacje udziału w Forum stacjonarnie.
 2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas Konferencji  znajdują się na stronie internetowej https://forumprzedsiebiorstw.pl/bezpieczenstwo.
 3. W Forum stacjonarnie mogą brać udział wyłącznie osoby zaszczepione w pełnej liczbie dawek (szczepionka ochronna Covid-19, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej), które nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, jak również nie podlegają, nie przebywają i nie są zobowiązane poddać się obowiązkowym: kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorowi epidemiologicznemu.
 4. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w Konferencji, wskazanych powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w Forum stacjonarnie.
 5. Uczestnicy wydarzenia wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na weryfikację przez Organizatora faktu zaszczepienia poprzez okazanie QR kodu Unijnego certyfikatu Covid-19 wydrukowanego ze strony www.pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 6. Dane kontaktowe z formularza zgłoszeniowego będą mogły być wykorzystane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami Konferencji stacjonarnej po jej zakończeniu na wypadek wykrycia u innych uczestników przypadku zakażenia.
 7. Z uwagi na charakter epidemii Covid-19, niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
 8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów praw.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwróci kwoty kaucji bez odsetek wpłacone przez Uczestników. Zwrot kaucji nastąpi bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia, w którym zaplanowane było Forum. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Forum.

 

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga