"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Regulamin uczestnictwa

w  FORUM PRZEDSIĘBIORSTW 2023

konferencji finansowanej w ramach projektów:

“SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji Forum Przedsiębiorstw, („Forum”), którego organizatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. („Organizator”), z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472D.
 2. Forum odbędzie się w dniu 10 maja 2023 roku w formule hybrydowej: streaming on-line oraz stacjonarnie w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część „Formularza zgłoszenia” i obowiązują wszystkich Uczestników Forum  biorących udział w Konferencji on-line oraz stacjonarnie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania stosownych informacji na stronie internetowej Forum.
 5. Adresatami Forum są: właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm, głównie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw.
 6. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem: https://forumprzedsiebiorstw.pl/ .

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM STACJONARNIE

 1. Rejestracja na Forum stacjonarnie odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/
 2. Uczestnik Forum Przedsiębiorstw zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora kaucji w kwocie 50 zł. Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
 3. Wpłacona kaucja stanowi zabezpieczenie uczestnictwa w wydarzeniu i ze względu na zwrotny charakter nie będzie dokumentowana fakturą.
 4. Kaucja, o której mowa w ust. 2 Regulaminu podlega w całości zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni od zakończenia Forum na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 5. Kaucja, o której mowa w ust. 2 Regulaminu nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Forum z zastrzeżeniem zapisów ust. 13 Regulaminu.  
 6. Potwierdzeniem udziału w Forum Przedsiębiorstw oraz warunkiem zwrotu kaucji jest zgłoszenie obecności w rejestracji Konferencji.
 7. Opłatę w postaci kaucji za udział w Forum należy dokonywać poprzez system przelewy24.pl wraz z wypełnieniem „Formularza zgłoszenia”.
 8. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 9 maja br. do godz. 15:00.
 9. Osoby chętne do udziału w Forum mogą dokonać rejestracji na plenarną sesję główną oraz na prelekcje w ramach czterech  równoległych bloków tematycznych.
 10. Liczba miejsc na Forum oraz w ramach poszczególnych bloków tematycznych jest ograniczona. Po wyczerpaniu dostępnego limitu miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 11. Organizator będzie informował osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Forum odrębną wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji w „Formularzu zgłoszenia”.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych kontaktowych.
 13. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Forum. Kaucja w kwocie 50 zł rozliczana będzie na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM ON-LINE

 

 1. Udział w Forum online jest bezpłatny, nie wymaga również wniesienia opłaty w postaci kaucji.
 2. Dostęp do Forum on-line możliwy jest tylko dla osób zarejestrowanych.
 3. Rejestracja na Forum on-line odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/
 4. Osoba, która dokona rejestracji  na Forum on-line otrzyma: potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz najpóźniej w dniu Konferencji link do streamingu on-line.

§ 4 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Udział w Forum stacjonarnie dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do uczestnictwa będzie bezpłatny z  zastrzeżeniem §2 ust. 6.
 2. Uczestnicy Forum stacjonarnie we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce wydarzenia, opłaty parkingowe oraz koszty powrotu, a także koszt ewentualnego noclegu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Forum. 
 4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przepisów dot. COVID 19 obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Forum.
 5. Organizator przewiduje filmowanie i fotografowanie przebiegu Forum.
 6. Uczestnik Forum wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do swojego wizerunku na filmach i fotografiach, o których mowa w pkt. 5 oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów Forum w celach związanych z promocją i informacją o Forum.  Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Forum Przedsiębiorstw w otoczeniu prelegenta(ów), w trakcie sesji głównej i sesji tematycznych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 
 7. Uczestników Forum stacjonarnie oraz on-line obowiązuje całkowity zakaz filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio konferencji. Kopiowanie lub próba skopiowania konferencji i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE – RODO  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, 80-309 Gdańsk. Pozostałe  dane kontaktowe to: spektrum@arp.gda.pl  tel. 58 323 31 00;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • rozliczeń finansowo – księgowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowy, podatkowych);
   • archiwizacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, usług archiwizacji i  niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 10 lat od zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2033r.;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód marketingowych.  
  1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441.
  2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl. Pozostałe  dane kontaktowe to: forum@arp.gda.pl  tel. 58 323 31 00.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłania informacji handlowych w szczególności informacji o szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach itp.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora.
  6. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub  ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI I ZASADY ZWROTU KAUCJI

 1. Uczestnik Forum może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji, na adres e-mail: forum@arp.gda.pl.
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator dokona zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kaucji za udział w Konferencji na następujących zasadach:
  1. w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 8 maja 2023r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek.
  2. w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 8 maja 2023 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kaucji.
 3. W przypadkach wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. a)  regulaminu Organizator dokona zwrotu kaucji na rachunek bankowy Uczestnika Konferencji, z którego otrzymał wpłatę.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: forum@arp.gda.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.
 3. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie konferencji której reklamacja dotyczy; b) oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwróci kwoty kaucji bez odsetek wpłacone przez Uczestników. Zwrot kaucji nastąpi bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia, w którym zaplanowane było Forum. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Forum.

 

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

 • spektrum
 • galeria logotypów dotycząca projektu SPEKTRUM

Forum Przedsiębiorstw jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga