"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Regulamin uczestnictwa
w  FORUM PRZEDSIĘBIORSTW 2022

konferencji finansowanej w ramach projektów:

SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji Forum Przedsiębiorstw, („Forum”), którego organizatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. („Organizator”), z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 472D.
 2. Forum odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku w formule hybrydowej: streaming on-line oraz stacjonarnie w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część „Formularza zgłoszenia” i obowiązują wszystkich Uczestników Forum  biorących udział w Konferencji on-line oraz stacjonarnie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania stosownych informacji na stronie internetowej Forum.
 5. Adresatami Forum są: właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm, głównie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw.
 6. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem: https://forumprzedsiebiorstw.pl/.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM STACJONARNIE

 1. Rejestracja na Forum stacjonarnie odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/1429,rejestracja.
 2. W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS- CoV- 2, Organizator rekomenduje udział w Konferencji Forum stacjonarnie osobom zaszczepionym w pełnej liczbie dawek, szczepionką ochronną COVID-19, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
 1. Uczestnik Forum Przedsiębiorstw zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora kaucji w kwocie 50 zł. Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
 2. Wpłacona kaucja stanowi zabezpieczenie uczestnictwa w wydarzeniu i ze względu na zwrotny charakter nie będzie dokumentowana fakturą.
 3. Kaucja , o której mowa w ust. 4 Regulaminu podlega w całości zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni od zakończenia Forum na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
 4. Kaucja, o której mowa w ust. 4 Regulaminu nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Forum z zastrzeżeniem zapisów ust. 15 Regulaminu. 
 5. Potwierdzeniem udziału w Forum Przedsiębiorstw oraz warunkiem zwrotu kaucji jest zgłoszenie obecności w rejestracji Konferencji.
 6. Opłatę w postaci kaucji za udział w Forum należy dokonywać poprzez system przelewy24.pl wraz z wypełnieniem „Formularza zgłoszenia”. 
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 22 maja br. do godz. 24:00.
 8. Osoby chętne do udziału w Forum mogą dokonać rejestracji na plenarną sesję główną oraz na prelekcje w ramach trzech  równoległych bloków tematycznych.
 9. Liczba miejsc na Forum oraz w ramach poszczególnych bloków tematycznych jest ograniczona. Po wyczerpaniu dostępnego limitu miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.
 10. Organizator będzie informował osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Forum odrębną wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji w „Formularzu zgłoszenia”.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych kontaktowych.
 12. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Forum. Chęć rezygnacji należy zgłaszać mailowo na adres: forum@arp.gda.pl. Kaucja w kwocie 50 zł rozliczana będzie na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM ON-LINE

 1. Udział w Forum online jest bezpłatny, nie wymaga również wniesienia opłaty w postaci kaucji.
 2. Dostęp do Forum on-line możliwy jest tylko dla osób zarejestrowanych.
 3. Rejestracja na Forum on-line odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie
  i wysłanie „Formularza zgłoszenia” zamieszczonego na stronie https://forumprzedsiebiorstw.pl/1429,rejestracja.
 4. Osoba, która dokona rejestracji  na Forum on-line otrzyma: potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz najpóźniej w dniu Konferencji link do streamingu on-line.

§4 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Udział w Forum stacjonarnie dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do uczestnictwa będzie bezpłatny z  zastrzeżeniem §2 ust. 7.
 2. Uczestnicy Forum stacjonarnie we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce wydarzenia, opłaty parkingowe oraz koszty powrotu, a także koszt ewentualnego noclegu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Forum.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przepisów dot. COVID 19 obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Forum.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się uczestników wirusem COVID 19.  
 6. Organizator przewiduje filmowanie i fotografowanie przebiegu Forum.
 7. Uczestnik Forum wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do swojego wizerunku na filmach i fotografiach, o których mowa w pkt. 6 oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów Forum w celach związanych z promocją i informacją o Forum.  Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Forum Przedsiębiorstw w otoczeniu prelegenta(ów), w trakcie sesji głównej i sesji tematycznych oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 8. Uczestników Forum stacjonarnie oraz on-line obowiązuje całkowity zakaz filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio konferencji. Kopiowanie lub próba skopiowania konferencji i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych  osób biorących udział w Forum jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441.
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z rekrutacją, prowadzeniem, organizacją i ewaluacją Forum oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej Forum po jego zakończeniu, a także w celu wysyłania informacji handlowych w szczególności informacji o spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach itp..
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej zostaną przekazane do przetwarzania Partnerom Forum.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dla potrzeb niezbędnych do realizacją Forum,  ze względu na finansowanie kosztów z projektu SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych” będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektów.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora.
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestniczenia w Forum.
 12. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

§6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI I ZASADY ZWROTU KAUCJI

 1. Uczestnik Forum może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacji można dokonać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji, na adres e-mail: forum@arp.gda.pl .
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator dokona zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kaucji za udział w Konferencji na następujących zasadach:
  a) w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 21 maja 2022r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek.
  b) w przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 21 maja 2022 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kaucji.
  c) w przypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w Konferencji, objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, osoba ta nie może wziąć udziału w Forum stacjonarnie. Osoby zobowiązane są do odwołania swojej obecności na Konferencji. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kaucji bez odsetek pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do  25 maja 2022r.
 3. W przypadkach wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. a) i c) regulaminu Organizator dokona zwrotu kaucji na rachunek bankowy Uczestnika Konferencji, z którego otrzymał wpłatę.

§7 REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:     forum@arp.gda.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji.
  W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) wskazanie konferencji której reklamacja dotyczy; b) oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, c) przedmiot reklamacji, d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwróci kwoty kaucji bez odsetek wpłacone przez Uczestników. Zwrot kaucji nastąpi bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia, w którym zaplanowane było Forum. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Forum.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 • spektrum
 • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga