"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Deklaracja dostępności

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Forum Przedsiębiorstw Agencji Rozwoju Pomorza S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Merchel-Czech, barbara.merchel-czech@arp.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 32 33 136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba ARP

Budynek, w którym siedzibę Agencja Rozwoju Pomorza S.A mięści się w kompleksie biznesowym Olivia Centre, w budynku Olivia Six przy al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku.

Obiekt został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wejście do budynku dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku na holu głównym dostępna furtka umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózku inwalidzkim dostęp do windy, która umożliwia dostęp do wyższych pięter budynku bez poruszania się schodami,
 • na każdym piętrze budynku dostępne są toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • dodatkowo dla osób zmotoryzowanych dostępne są dodatkowe oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, dwa bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku Olivia Six oraz po dwa kolejne przy pozostałych budynkach – na terenie wewnętrznego parkingu.

Lokalizacja i dojazd

 • Tramwaje – dojście do przystanku 2 do 5 minut; linie: 5, 6, 9, 12
 • Autobusy: dojście do przystanku 2 minut; linie: 122
 • SKM – dojście 10 minut, Kierunek Gdańsk, kierunek Gdynia, Rumia, Wejherowo
 • PKM – dojście 20 minut

Linie autobusowe i tramwajowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze od strony al. Grunwaldzkiej, drugie wejście od strony patio kompleksu biznesowo – biurowego, trzecie od strony niewielkiej piekarni z boku budynku. Przy wejściach nawierzchnia z kafli antypoślizgowych. Drzwi wejściowe od strony al. Grunwaldzkiej otwierają się automatycznie. Pozostałe otwierane są ręcznie.

Oznaczenia

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking + miejsca postojowe

dostępne są dodatkowe oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, dwa bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku Olivia Six oraz po dwa kolejne przy pozostałych budynkach – na terenie wewnętrznego parkingu.

Recepcja

Recepcja znajduje się na parterze po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.

Trasa wolna od przeszkód

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi umożliwia pełny dostęp do budynku.

Winda

W budynku znajduje się 5 wind dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta

Na każdym piętrze budynku dostępne są toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza także.

Obsługa niesłyszących

Nie utworzono specjalistycznych rozwiązań do obsługi osób niesłyszących w budynku. W siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w lokalu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców jest dostępne urządzenie ułatwiające rozmowy z osobami niedosłyszącymi. Agencja Rozwoju Pomorza SA nie dysponuje dostępnością tłumacza migowego.

Pies asystujący/pies przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające że pies pełni rolę psa asystującego/ psa przewodnika.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

 • belka_nr2(2)
 • spektrum
 • pasek logotypów

Forum Przedsiębiorstw 2024 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Pomorski System Usług Informacyjnych i  Doradczych SPEKTRUM2030” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza, Działanie FEPM Wsparcie przedsiębiorstw.

Treść w stopce np: loga