Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

 • Od Uczestników jest bezwzględnie wymagane przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania wskazanych środków.

 • Harmonogram organizacji Forum Przedsiębiorstw zaplanowano tak, aby dbać o bezpieczeństwo Uczestników oraz Organizatorów.

 • Obowiązuje ograniczony czas przebywania na terenie recepcji – prosimy o wcześniejsze przygotowanie aktywnego biletu oraz posiadanie przy sobie certyfikatu szczepienia.


 

Środki ostrożności w ramach zagrożenia COVID-19 podczas Konferencji Forum Przedsiębiorstw

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii Organizator informuje, że na terenie organizacji Forum Przedsiębiorstw realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb, wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w zależności od aktualnie panujących zaleceń odpowiednich władz.

Od Uczestników jest bezwzględnie wymagane przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania w/w środków.

 

Środki bezpieczeństwa ze strony Organizatora

 1. Harmonogram organizacji Forum Przedsiębiorstw zaplanowano tak, aby dbać o bezpieczeństwo Uczestników oraz Organizatorów.
 2. Obsługa Organizatora wyposażona będzie w osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Obsługa Organizatora przeszkolona zostanie w zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania COVID-19 przy organizacji Forum Przedsiębiorstw.
 4. Organizator zastrzega możliwość wykonania bezdotykowego pomiaru temperatury.
 5. Rejestracja Uczestników odbywać się będzie online, potwierdzenie rejestracji bezdotykowe, dezynfekcja lady recepcji.
 6. Obowiązuje ograniczony czas przebywania na terenie recepcji – prosimy o wcześniejsze przygotowanie aktywnego biletu oraz posiadanie przy sobie certyfikatu szczepienia.
 7. W przypadku konieczności skorzystania z szatni, ubrania odwieszane będą w odpowiednim odstępie, zaś wydawane oznaczniki będą dezynfekowane.
 8. Odpowiednia liczba dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
 9. Zapewnienie przez Organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich Uczestników wydarzenia na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z Uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia COVID-19.
 10. Dezynfekcja sprzętu każdorazowo po użyciu przez Uczestników, prelegentów (mikrofon, flipchart, pilot).

 

Zalecenia dla uczestników wydarzenia

Zaleca się:

 1. Bezdotykowe witanie.
 2. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.
 3. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczkę ochronną, służącą do zakrywania ust i nosa. Maseczki jednorazowe będą również dostępne na recepcji.
 4. Obowiązkową dezynfekcję rąk przed wejściem na teren wydarzenia.
 5. Zachowanie podczas całego wydarzenia bezpiecznej odległości (1,5 metra) od pozostałych uczestników.
 6. Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny.
 7. Korzystanie z windy maksymalnie przez 1 osobę.

 

Podawanie posiłków – konsumpcja

 1. Przerwy kawowe oraz posiłki serwowane będą bezpośrednio przez obsługę.
 2. Podczas posiłków będą zachowane 1,5 metra odległości pomiędzy uczestnikami.
 3. Strefy cateringowe oraz stacje obsługi będą na bieżąco dezynfekowane.
 4. Podczas wydawania posiłków Organizator stosuje się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

 

Procedury w wypadku podejrzenia o zakażenie COVID-19

 1. Osobą wyznaczoną przez Organizatora wydarzenia ds. przeciwdziałania COVID-19 jest Zuzanna Witek, tel. 506 221 664.
 2. Organizator przygotuje pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
 3. Organizator przygotuje i umieści w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu wydarzenia Uczestnik nie powinien na nie przybywać oraz powinien poinformować o tym Organizatora i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia (skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach).
 5. Jeśli osoba, u której widoczne są oznaki choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), pojawi się fizycznie na miejscu wydarzenia, Organizator zastrzega prawo do nie wpuszczenia jej na teren Konferencji.
 6. Jeśli w przeciągu ostatnich 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Uczestnik miał kontakt z osobą zakażoną, miał objawy chorobowe (gorączka, kaszel, utrata smaku), prosimy, aby pozostał w domu i powiadomił Organizatora.
 7. W przypadku wystąpienia u Uczestnika przebywającego na terenie wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować się od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia i poinformować Organizatora.
 8. Uczestnik wydarzenia powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 9. Niezwłocznie zostanie powiadomiona właściwa miejscowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Każdy zobowiązany będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 10. Powyższe warunki są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, panującej w trakcie trwania wydarzenia oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 11. Wydarzenie przeprowadzone będzie z poszanowaniem właściwych wytycznych Inspekcji Sanitarnej, jednakże Organizator, w możliwie najdalej idącym zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza odpowiedzialność wobec Uczestników za skutki zdrowotne związane z przejazdem oraz pobytem na danym wydarzeniu.
 12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednocześnie wyrażaniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga