Postanowienia ogólne

W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszego Serwisu posiada Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3,  80-387 Gdańsk, NIP 583 000 20 02, zwana dalej Administratorem.

Korzystając z newslettera - Internetowego Serwisu Informacyjnego Agencji Rozwoju Pomorza S.A., zwanego dalej ISI, użytkownik akceptuje warunki zawarte w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach Serwisu.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Polityki Prywatności. Każdą osobę, korzystającą z ISI, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Ochrona danych

Administrator chroni powierzone mu dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych i zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, Administrator wdrożył odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Adresy e-mail

Użytkownik umieszczając swój adres e-mail w bazie danych odbiorców ISI zgadza się na otrzymywanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez pracowników Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i instytucji współpracujących.

Administrator nie będzie udostępniać ani sprzedawać adresów e-mail użytkowników w żadnej formie.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie otrzymywanie materiałów informacyjnych rozsyłanych w ramach działania Serwisu.

 

arp baner prawy